b i g !
h o m e
c a p t a i n s
b o a t s
p i c t u r e s
p i c t u r e s2
video
p r i c i n g
a f f i l i a t i o n s
a c h i e v e m e n t s
VIP
e - m a i l
R i p t i d e C h a r t e r s . c o m
Inshore Pictures

40# Bass
Big Hogy Bass!
Topwater Bass!
Big Topwater Bass!

Big Topwater Bass!

Big Topwater Bass!
Nice June Bass
Topwater Bass!
Big  Bass
HUGE May Bass!
25# Bass
Matts First Bass
41# Bass
HUGE Flyrod Bass!

Rip Bass!!!

35# Bass!!!

Rip Bass!!!

Rip Bass!!!

Rip Bass!!!
46 Inch Bass
BIG June Bass
Tourny Winning Bass
Salties Monster Striper
30# Bass
Big Topwater Bass!
Topwater Bass!
Big Topwater Bass!

Big Topwater Bass!

Big Topwater Bass!
Nice June Bass
Topwater Hogy Bass!
Big Bass
Huge Morning Bass!
Happy Bass
Father & Son Bass
Dad's 43.11#er
Capt. Joe's 43.11#er!
31# on 10# line
Mike's Monster
30# Squidhound
30# Squidhound
42 Pound Bass
42 Pound Bass!
HFG Bass
Big June Bass!
45# Bass on a surface lure!
45# October Topwater Bass
Twins June Bass!
Twin's June Bass!
30 Pounder
Tim's Topwater Striper
40# Bass
Nighttime Bass!

Nighttime Bass!

Nighttime Bass!

Nighttime Bass!

Nighttime Bass!
Monster Black Bass
Monster Black Bass!
Monster Black Bass
Monster Black Bass!
Monster Black Bass
Monster Black Bass!

Monster Black Bass!

Monster Black Bass!

Big Bluefish!

Big Bluefish!

Big Bluefish!

Big Bluefish!

Big Bluefish!
Record Albie
Record Albie!

Nice Bonito!
9# Bonito
HUGE Bonito!

Nice Bonito!

Nice Bonito!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!

Awesome Albie!